Kết quả tìm kiếm

  1. A

    Tiền lương tháng đóng BHXH được cấu thành bằng 03 thành tố:

    1. Mức lương: định mức số tiền chi trả cho người lao động theo công việc hoặc chức danh được ghi trong thang lương, bảng lương do người sử dụng lao động xây dựng theo quy định của pháp luật lao động mà hai bên đã thỏa thuận. Đối với người lao động hưởng lương theo sản phẩm hoặc lương khoán thì...
  2. A

    Hướng dẫn Một số Phát sinh trong kỳ của mảng thương mại

    – Hướng dẫn quy trình hạch toán hàng đại lý ký gửi (Với bên giao đại lý) – Hướng dẫn quy trình hạch toán bán hàng đại lý hưởng hóa hồng (bên nhận đại lý) – Hạch toán cách khoản giảm doanh thu như: Giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại – Xử lý với hàng mua trả lại nhà cung cấp – Xác định doanh...
Top